Our Group - 2018

Front Row: Tushar Sakorikar, Manu Jaiswal, Lijin George, Pranav TM

Back Row: Lavunya Devender, P. Gayathri, Vasumathy Ravishankar, Biporjoy Sarkar, Aditya Mahalanabish, Akash Mohapatra, Koppu Aditya

From the previous times - Our Group in 2015

Left to Right: MK Kavitha, Vasumathy Ravishankar, PR Shaina, Mandakranta Ghosh, Amaresh Dey, Afsal K, Manu Jaiswal, Biporjoy Sarkar, Lijin George, Vikas Rai

Student's Corner